Algemene voorwaarden

Versie: 01-02-2020 

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever waarop Eventief deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien hier uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Artikel 2 Definities
 1. Eventief, gevestigd aan de Marktstraat 12 te Kerkrade, hierna te noemen “Eventief”.
 2. De opdrachtgever, een bedrijf dat gebruik maakt van de diensten van Eventief, hierna te noemen “de opdrachtgever”.
 
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
 1. Aanbiedingen van Eventief zijn altijd vrijblijvend.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
 
Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eventief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Eventief worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eventief zijn verstrekt, heeft Eventief het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Bij de werving en de selectie van medewerkers neemt Eventief zorgvuldigheid in acht. Eventief aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever indien bij plaatsing de medewerker(s) niet aan de verwachting van de opdrachtgever blijk(t)(en) te voldoen. Eventief heeft te dien aanzien slechts een inspanningsverplichting.
 
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6 Tariefvoorwaarden
 1. De prijs die Eventief voor de door haar te verrichten diensten heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de opgegeven specificaties.
 2. Eventief behoudt zich het recht om jaarlijks de tarieven te indexeren. De opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 3. Per uitvraag bedraagt de minimale afname 3 uur per medewerker.
 4. De opdrachtgever kan de uitvraag kosteloos annuleren tot 4 dagen voor de uitvraag. Wanneer de opdrachtgever de uitvraag korter dan 4 dagen voor de uitvraag annuleert, is Eventief genoodzaakt de uitgevraagde uren en de daarmee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.
 5. Binnen een straal van 20 kilometer, vanaf het kantoor van Eventief, hanteert Eventief een standaardvergoeding van € 17,50 per gebruikte auto, ongeacht het aantal inzittenden, met een maximum van 4 personen. Buiten een straal van 20 kilometer vanaf het kantoor van Eventief, hanteert Eventief een kilometervergoeding van 35 cent per kilometer en de daarbij behorende reisuren. Voor deze reisuren hanteert Eventief 50% van het overeengekomen uurtarief. Eventuele bijkomende kosten zullen op basis van nacalculatie worden berekend.

Artikel 7 Prijsverhoging
 1. Indien Eventief met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Eventief niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. Eventief zal de wijziging tijdig aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. Indien de wijziging niet door de opdrachtgever wordt aanvaard, is deze gerechtigd de overeenkomst binnen 7 dagen na kennisgeving op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.
 
Artikel 8 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
 1. Wanneer een medewerker van Eventief zich meldt bij de opdrachtgever voor het verrichten van de overeengekomen arbeid en vervolgens blijkt dat er geen werk is, dan is de opdrachtgever in ieder geval 3 maal het overeengekomen uurtarief aan Eventief verschuldigd.
 
Artikel 9 Boetebeding
 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers van Eventief over te nemen. Bij overtreding hiervan is de opdrachtgever een direct opeisbare boete van 400 maal het overeengekomen uurtarief aan Eventief verschuldigd, onverminderd de door Eventief geleden en te lijden schade, in welke vorm dan ook.
 
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
 1. Eventief is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  - na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  - de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende wordt geacht;
  - door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Eventief kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nagekomen.
 2. Voorts is Eventief bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Eventief kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Eventief op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Eventief de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 
 Artikel 11 Betalingstermijn
 1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Eventief aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Eventief is aangegeven. Eventief is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Eventief hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Eventief op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 12 Reclameren
 1. Onvolkomenheden, fouten en/of klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden persoonlijk of schriftelijk te worden gemeld aan Eventief. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eventief in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Eventief de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar geen zin meer heeft. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Eventief slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid
 1. Indien Eventief aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Eventief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eventief is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 3. Indien Eventief aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Eventief beperkt tot maximaal 2 maal de factuurwaarde van de order, beperkt tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Eventief is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Eventief is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 
Artikel 14 Vrijwaring
 1. De opdrachtgever vrijwaart Eventief voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Eventief toerekenbaar is. Indien Eventief uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Eventief zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Eventief, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Eventief en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 
 Artikel 15 Intellectuele eigendom
 1. Eventief behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Eventief heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eventief partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Eventief is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Eventief het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Artikel 17 Vindplaats en wijziging van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel- Limburg.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Eventief.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK