Algemene voorwaarden

Versie: 01-01-2023


Artikel 1. Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes
  en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever waarop Eventief deze
  voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De voorwaarden zijn niet van
  toepassing indien hier uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
   
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de
  opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2. Definities

 • Eventief: Eventief, gevestigd aan de Marktstraat 12 te Kerkrade,
  hierna te noemen Eventief
 • Opdrachtgever: een bedrijf dat gebruik maakt van de diensten van Eventief

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 1. Aanbiedingen van Eventief zijn altijd vrijblijvend.
   
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, tenzij anders
  aangegeven, exclusief BTW, exclusief andere heffingen van overheidswege en
  exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals
  reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

Artikel 4. Verplichtingen van de Opdrachtgever
 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eventief
  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst, tijdig aan Eventief worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
  van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eventief zijn verstrekt,
  heeft Eventief het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of
  de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke
  tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
   
 2. Bij de werving en de selectie van medewerkers neemt Eventief zorgvuldigheid
  in acht. Eventief aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking
  tot schade geleden door de Opdrachtgever indien bij plaatsing de medewerker(s)
  niet aan de verwachting van de Opdrachtgever blijk(t)(en) te voldoen. Eventief
  heeft te dien aanzien slechts een inspanningsverplichting.
 
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
  behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten
  werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
  overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 
Artikel 6. Tariefvoorwaarden
 1. De prijs die Eventief voor de door haar te verrichten diensten heeft
  opgegevengeldt uitsluitend voor de prestatie conform de opgegeven specificaties.
   
 2. Eventief behoudt zich het recht om jaarlijks de tarieven te indexeren. De
  Opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 
   
 3. Per uitvraag bedraagt de minimale afname 6 uur. De minimale afname per
  medewerker bedraagt 3 uur.
   
 4. Wanneer de Opdrachtgever de uitvraag annuleert, is Eventief genoodzaakt
  de volgende kosten per werknemer in rekening te brengen: tot 48 uur vantevoren
  kan kostenloos geannuleerd worden, 48 uur-24 uur van te voren wordt 1 uur per
  werknemer in rekening gebracht, vanaf 24 uur (of korter) voor aanvang worden
   uur per werknemer in rekening gebracht.
   
 5. Binnen een straal van 20 kilometer, vanaf het kantoor van Eventief, 
  hanteert Eventief een standaardvergoeding van € 18,75 per gebruikte auto,
  ongeacht het aantal inzittenden, met een maximum van 4 personen. Buiten een
  straal van 20 kilometer vanaf het kantoor van Eventief, hanteert Eventief een
  kilometer vergoeding van 37 cent per kilometer en de daarbij behorende
  reisuren. Voor deze reisuren hanteert Eventief 50% van het overeengekomen
  uurtarief. Eventuele bijkomende kosten zullen op basis van nacalculatie berekend
  worden.
 
Artikel 7. Prijsverhoging
 1. Indien Eventief met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is
  Eventief niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder
  dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die
  reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
  bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak
  vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere
  gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
  voorzienbaar waren.
   
 2. Eventief zal de wijziging tijdig aan de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar
  maken. Indien de wijziging niet door de Opdrachtgever wordt aanvaard is deze
  gerechtigd de overeenkomst binnen 7 dagen na kennisgeving op te zeggen tegen
  de datum waarop de wijziging in werking zou treden. 

Artikel 8. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
 1. Wanneer een medewerker van Eventief zich meldt bij de Opdrachtgever voor
  het verrichten van de overeengekomen arbeid en vervolgens blijkt dat er geen
  werk is, dan is de Opdrachtgever in ieder geval 3 maal het overeengekomen
  uurtarief aan Eventief verschuldigd.
 
Artikel 9. Boetebeding
 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers van Eventief over te
  nemen. Bij overtreding daarvan is de Opdrachtgever direct opeisbare boete van
  400 maal het overeengekomen uurtarief aan Eventief verschuldigd, onverminderd
  de door Eventief geleden en te lijden schade, in welke vorm dan ook.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
 1. Eventief is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
  overeenkomst te ontbinden indien:
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig
  of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden
  grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
  zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende wordt geacht;
  door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van
 • Eventief kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de
  oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nagekomen.
 1. Voorts is Eventief bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
  voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet van Eventief kan worden gevergd.

   
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Eventief op
  de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Eventief de nakoming van de
  verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11. Betalingstermijn
 1.  Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door
  Eventief aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
  anders door Eventief aangegeven. Eventief is gerechtigd om periodiek te
  factureren.
   
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,
  dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
   
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
  van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
  voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De
  buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
  Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
  volgens Rapport Voorwerk II. Indien Eventief hogere kosten ter incasso heeft
  gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
  kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
  executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

  De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
   
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
  Opdrachtgever zijn de vorderingen van Eventief op de Opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar.
 
 Artikel 12. Reclameren
 1. Onvolkomenheden, fouten en/of klachten over de verrichte werkzaamheden
  dienen door de Opdrachtgever binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk
  binnen 5 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden persoonlijk of
  schriftelijk te worden gemeld aan Eventief. De ingebrekestelling dient een zo|
  gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
  Eventief in staat is adequaat te reageren. 
   
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Eventief de werkzaamheden alsnog verrichten
  zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar
  geen zin meer heeft. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar
  te worden gemaakt.
   
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
  mogelijk of zinvol is, zal Eventief slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 
 Artikel 13. Aansprakelijkheid
 1.  Indien Eventief aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 
  hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
   
 2. Eventief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
  doordat Eventief is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte
  onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
   
 3. Indien Eventief aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de
  aansprakelijkheid van Eventief beperkt tot maximaal 2 maal de factuurwaarde
  van de order, beperkt tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
  betrekking heeft.
   
 4. De aansprakelijkheid van Eventief is in ieder geval steeds beperkt tot het
  bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
   
 5. Eventief is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 
 Artikel 14. Vrijwaring
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Eventief voor eventuele aanspraken van derden,
  die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan
  de oorzaak aan andere dan aan Eventief toerekenbaar is. Indien Eventief uit dien
  hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever
  gehouden Eventief zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
  te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever
  in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Eventief,
  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

  Alle kosten en schade aan de zijde van Eventief en derden daardoor ontstaan, komen
  integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 
Artikel 15. Intellectuele eigendom
 1. Eventief behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
  grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Eventief
  heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
  toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
  geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden
  wordt gebracht.
 
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eventief partij is, is uitsluitend het Nederlands
  recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
  buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
  partij aldaar woonplaats heeft.
   
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Eventief is bij uitsluiting bevoegd van 
  geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
  heeft Eventief het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
  rechter.
   
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
 Artikel 17. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden
 1.  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel- Limburg.
   
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
  gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Eventief.
   
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor
  de uitleg daarvan. 
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK